Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου "Ψωνίζω στη Γειτονιά"

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας της Τράπεζας Πειραιώς διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους.

Η Τράπεζα Πειραιώς προβαίνει σε σύννομη  επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας, λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και εν γένει τηρεί όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τελούσα σε απόλυτη συμμόρφωση με το ισχύουσα  νομοθεσία.

Αναλυτική ενημέρωση για την εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να λάβετε εδώ: https://www.piraeusbank.gr/el/Idiwtes/gdpr

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της "Ψωνίζω στη Γειτονιά" σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η Τράπεζα Πειραιώς δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.